ارائه‎ی مشاوره‎های تخصصی به شرکت‌ها

شبکه‎ی متخصصین منابع انسانی امکان دست‎یابی به متخصصین و افراد حرفه‎ای منابع انسانی که دارای تجارب ارزنده‌ای در صنایع مختلف مانند فن‌آوری اطلاعات، نفت، انرژی، پیمانکاری عمومی، دارویی، بازرگانی و ... هستند را برای شرکت‌ها در حوزه‎های زیر فرآهم می‎آورد:

• جذب و استخدام:
بهبود فرآیند جذب، انجام مصاحبه‎های استخدامی، طراحی تست‎های استخدامی، طراحی و پیاده سازی کانون ارزیابی و به کار گماری افراد

• حقوق و دستمزد:
طراحی سیستم حقوق و دستمزد، طراحی سیستم‎های پاداش

• ارزیابی عملکرد و توسعه فردی:
طراحی و پیاده‎سازی سیستم ارزیابی عملکرد، تهیه و پیاده‎سازی مدل شایستگی، طراحی فرآیند توسعه‎ی فردی، تهیه و پیاده‎سازی مسیر شغلی و برنامه‎های توسعه فردی

• توسعه‎ی قابلیت‎های مدیریتی و رهبری فردی و سازمانی:
تهیه مدل شایستگی مدیریتی و رهبری، ارزیابی پرسنل، تهیه برنامه‎های توسعه‎ی فردی، منتورینگ و مربی‎گری

• سازماندهی و ساختار سازمانی:
طراحی ساختار سازمانی، تهیه شرح مسئولیت و اختیارات واحدها و افراد

• آموزش:
طراحی و پیاده سازی فرایند آموزش

به اشتراک‌گذاری نظرات

شبکه متخصصین امکان بحث و تبادل نظر در یک فضای تخصصی با سایر متخصصین منابع انسانی، رفتار و فرهنگ سازمانی را فراهم می‌آورد.

آگاهی از نظرات متخصصین

شبکه متخصصین امکان دسترسی به انواع تحلیل‌ها و مقالات معتبر در حوزه منابع انسانی، رفتار سازمانی و رهبری سازمانی را ایجاد می‎کند.

جهت عضویت در شبکه متخصصین منابع انسانی لطفا تماس بگیرید.